معماری ‌و ‌تزئینات‌ مجموعه ‌بنای ‌سرهنگ‌آباد زواره

گزارش خطا
نویسنده : نجمه هاشمی، مریم هاشمی
محل انتشار : مجله معمار 80
نوع مقاله : علمی - ترویجی
زبان : فارسی
شماره : 80
زمان انتشار : مرداد، شهریور 1392

مسابقات

جوایز

نشریات